Windykacja w Federacji Rosyjskiej na rzecz polskiej firmy


Odzyskanie należności od kontrahenta z siedzibą w Rosji na rzecz firmy polskiej jest możliwe na kilka sposobów:

Mediacja.

W wielu przypadkach istnieje możliwość rozstrzygnięcia sporu w procedurze mediacyjnej, co reguluje ustawa federalna „O procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów z udziałem pośrednika (procedura mediacyjna)”. Szczególnie korzystne jest prowadzenie mediacji pomiędzy firmami polskimi i rosyjskimi, gdyż znacznie skraca to czas i koszty windykacji należności.

Podstawą zastosowania mediacji jest porozumienie stron, w tym porozumienie o zastosowaniu mediacji. Odniesienie w umowie do dokumentu zawierającego warunki mediacyjnego rozstrzygnięcia sporu uznaje się za klauzulę mediacyjną, pod warunkiem że umowa została zawarta w formie pisemnej.

Procedura mediacyjna może być stosowana w przypadku powstania sporu, zarówno przed wniesieniem sprawy do sądu lub arbitrażu, jak i po rozpoczęciu postępowania sądowego lub arbitrażowego.

Istnienie porozumienia pomiędzy polską i rosyjską stroną umowy o stosowaniu trybu mediacji, a także istnienie porozumienia w sprawie prowadzenia postępowania mediacyjnego i związanego z nim bezpośredniego prowadzenia tego postępowania, nie jest przeszkoda w złożeniu wniosku do sądu państwowego lub arbitrażu w Rosji lub w Polsce.

Umowa o mediację, w przeciwieństwie do orzeczenia sądu, jest czynnością cywilnoprawną. Naruszenie jej postanowień przez strony może pociągać za sobą konsekwencje przewidziane prawem cywilnym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

Rozstrzyganie sporów w państwowych sądach arbitrażowych.

W Federacji Rosyjskiej roszczenie lub inne postępowanie przedprocesowe w celu rozstrzygnięcia sporu jest obowiązkowe. Spór wynikający ze stosunków cywilnoprawnych może być skierowany do państwowego sądu arbitrażowego po podjęciu przez stronę polską i rosyjską działań zmierzających do przedsądowego rozstrzygnięcia sporu po upływie 30 dni kalendarzowych od daty wysłania pozwu ( żądania), chyba że inny termin i (lub) tryb postępowania nie jest ustalony przez rosyjskie prawo dla określonych stosunków lub przez umowę.

Z reguły spory gospodarcze w Rosji są rozpatrywane przez:

 • W pierwszej instancji - państwowe sądy arbitrażowe podmiotów Federacji Rosyjskiej (sądy arbitrażowe pierwszej instancji w republikach, krajach, obwodach, miastach o znaczeniu federalnym, obwodach autonomicznych, okrugach autonomicznych);
 • Sądy apelacyjne arbitrażu państwowego. Są to sądy do weryfikacji w postępowaniu odwoławczym legalności i ważności niewykonalnych aktów prawnych państwowych sądów arbitrażowych pierwszej instancji;
 • Okręgowe państwowe sądy arbitrażowe (sądy arbitrażowe kasacyjne). Są to sądy do weryfikacji, w instancji kasacyjnej, legalności aktów prawnych sądów arbitrażowych Federacji Rosyjskiej oraz arbitrażowych sądów apelacyjnych, które weszły w życie.

Pozew o odzyskanie należności składa się do krajowego sądu arbitrażowego w miejscu zamieszkania dłużnika, chyba że strony uzgodniły inaczej:

 • Zawiadomienie o doręczeniu lub inne dokumenty potwierdzające, że kopie pozwu wraz z załącznikami zostały wysłane do innych osób biorących udział w sprawie.
 • Dokument potwierdzający opłacenie cła państwowego w rublach rosyjskich. Wysokość opłaty państwowej za złożenie pozwu o charakterze majątkowym ustala się w wysokości od 0,5% do 4% ceny pozwu. Cło państwowe jest płacone w rublach rosyjskich z rachunków organizacji polskiej otwartych w Federacji Rosyjskiej lub przez upoważnionych przedstawicieli organizacji polskiej na terytorium Rosji.
 • Dokumenty potwierdzające okoliczności, na których wnioskodawca opiera swoje żądania.
 • Dokumenty potwierdzające rejestrację osoby prawnej w Polsce.
 • Pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania pozwu.
 • Dokumenty potwierdzające przestrzeganie przez powoda postępowania przedsądowego.

Załączone dokumenty są przyjmowane przez państwowe sądy arbitrażowe w Federacji Rosyjskiej pod warunkiem, że są one zalegalizowane lub apostylowane.

Podobna procedura jest stosowana w przypadku, gdy polska spółka staje przed rosyjskim sądem arbitrażowym jako pozwany w sprawie z powództwa spółki rosyjskiej.

Spółkę polską w postępowaniu arbitrażowym może reprezentować pracownik spółki lub dowolny prawnik. Sąd wydaje orzeczenie w sprawie pozwu. Gdy decyzja nabiera mocy prawnej, wystaw.

Windykacja należności przez polską firmę w ramach postępowań upominawczych.

Postępowanie upominawcze zgodnie z rosyjskim prawem procesowym jest uproszczonym i skróconym postępowaniem opartym na bezspornych dowodach pisemnych przed sądem pierwszej instancji, o ile kwota pieniężna lub wartość żądanej ruchomości nie przekracza orientacyjnie 34 500 PLN.

Specyfika omawianego postępowania polega na tym, że nie ma w nim etapów przygotowania sprawy do procesu, ani badania i rozstrzygania sprawy cywilnej co do istoty, a roszczenia rozpatrywane przez powoda mają charakter bezsporny. Postępowanie kończy się szybkim orzeczeniem - nakazem sądowym odzyskania należności od spółki rosyjskiej na rzecz polskiego powoda, który jest zarówno prawomocnym orzeczeniem rozstrzygającym sprawę co do istoty, jak i dokumentem egzekucyjnym.

Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny

Windykacja na podstawie notarialnego tytułu egzekucyjnego (wykonawczy napis notariusza) to szybka alternatywa dla windykacji sądowej wobec rosyjskich dłużników.

Uzyskanie tytułu egzekucyjnego od notariusza w celu ściągnięcia długu jest możliwe tylko w przypadku niektórych transakcji: transakcji notarialnej, która ustanawia zobowiązania pieniężne lub zobowiązania do przeniesienia własności (umowy sprzedaży, usługi, najmu itp.). Jeśli więc Wasza umowa z firmą rosyjską nie jest poświadczona notarialnie, ta forma windykacji nie jest dla Was.

Istnieją dwa warunki takiego roszczenia:

 • bezsporność roszczenia polskiego powoda wobec dłużnika;
 • od dnia, w którym nadszedł termin płatności, minęły nie więcej niż dwa lata.

Jeśli wiesz, że dłużnik nie zgadza się z długiem, nie zalecamy korzystania z egzekucji notarialnej. W celu odzyskania długu najlepiej niezwłocznie udać się do sądu.

Możesz skontaktować się z dowolnym notariuszem. Fakt, że powód jest polską firmą, nie ma wpływu na wybór lokalizacji. Lokalizacja dłużnika w Federacji Rosyjskiej również nie ma wpływu.

Ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej nie przewiduje zasad przez analogię z zasadami jurysdykcji przy składaniu pozwu. Wykonawczy napis notariusza to dokument wykonawczy, który polska firma może natychmiast przedstawić komornikowi. W przypadku, gdy polska spółka odzyskuje należności od spółki rosyjskiej, zalecamy skorzystanie z porady wykwalifikowanych prawników. Kancelaria Spory Gospodarcze Sp. z o.o. jest gotowa zapewnić Państwu wykwalifikowaną pomoc w odzyskiwaniu długów na terytorium Federacji Rosyjskiej, a także w przygotowaniu dokumentów dotyczących sporów rozpatrywanych zarówno w państwowych sądach arbitrażowych, jak i w międzynarodowym arbitrażu.

Zwracając się do nas, otrzymasz wyjątkowy poziom usług. Nasi prawnicy biegle posługują się językiem polskim. Dzięki temu możemy swobodnie, bez tłumacza, pracować z klientami i dokumentami w języku polskim oraz przygotowywać stanowiska prawne w języku rosyjskim. Informacje o kontaktach z sądami arbitrażowymi Federacji Rosyjskiej można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://e-sud.by/useful.

Zamów bezpłatną rozmowę, a nasi specjaliści doradzą Ci w każdej kwestii prawnej dotyczącej Twojej firmy

Nadal są pytania?