Sąd Arbitrażowy na Białorusi


Co to jest Sąd Arbitrażowy

Sąd Arbitrażowy jest podobny do postępowania w państwowym sądzie gospodarczym, z tym że strony same wybierają sędziego z Listy arbitrów Sądu Arbitrażowego „Spory gospodarcze”. Ponadto, i to jest główna różnica między Sądem Arbitrażowym a sądem państwowym, decyzja Sądu Arbitrażowego jest prawomocna natychmiast. Nie są one odwoływalne, a następnie mogą być egzekwowane przez komorników.

Arbitraż pozwala stronom na samodzielne wybranie na sędziego najbardziej doświadczonego prawnika. Sędziowie Sądu Arbitrażowego „Spory gospodarcze” to wysoko wykwalifikowani prawnicy z dużym doświadczeniem praktyki prawnej w różnych dziedzinach. Strony z góry uzgadniają, że decyzja wybranego przez nich arbitra jest wiążąca dla obu stron. Sądem kieruje Przewodniczący, Sędzia Sądu Arbitrażowego Bielejewski Sergiej, syn Chesława, doświadczony prawnik praktykujący, od ponad 10 lat jako sędzia sądu gospodarczego, członek związku prawników, autor 5 książek, licznych publikacji w czasopismach o kwestiach praktyki sądowej rozpoznawania sporów gospodarczych, współautor komentarzy na temat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania gospodarczego Republiki Białorusi.

Rozpoznanie sprawy rozpoczyna się natychmiast po uzgodnieniu sędziego i przekazaniu dokumentów do sądu. Rozpoznanie sprawy przed Sądem Arbitrażowym „Spory gospodarcze” odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez Regulamin sądowy. Owe zasady są podobne do zasad zamocowanych w Kodeksie postępowania gospodarczego Republiki Białorusi. Są tu: pozew, odwołanie, petycje, dowodzenie, przesłuchanie świadków, ekspertyzy, debaty, wyjście do sali obrad itp.

Po ogłoszeniu decyzja jest prawomocna natychmiast  i nie podlega Apelacji.

Przymusowe wykonanie decyzji następuje na podstawie rozporządzenia sądu, które wydaje sąd gospodarczy na podstawie decyzji Sądu Arbitrażowego. Takie rozporządzenie sądu niczym się nie różni się od rozporządzeń sądowych państwowych sądów gospodarczych.

Zalety Sądu Arbitrażowego

Poufność jest jedną z głównych cech Sądu Arbitrażowego. Ponieważ sądy państwowe są sądami publicznymi, informacje o Twojej działalności biznesowej oraz sprawach osobistych stają się publicznie dostępne. W tym przypadku postępowanie arbitrażowe jest zawsze prowadzone prywatnie i podawane do wiadomości publicznej wyłącznie za wyraźną zgodą obu stron. Decyzje sądu arbitrażowego nie są dokumentem publicznym. Taki sąd jest idealny dla sporów korporacyjnych.

Możliwość wyboru sędziego z doświadczeniem branżowym jest szczególnie ważna w sporach korporacyjnych. Ponadto Sąd Arbitrażowy jest często preferowany w sporach dotyczących zagranicznych transakcji gospodarczych, ponieważ wszystkie strony mogą nie znać zasad i procedur systemu sądów zagranicznych, co stawia je w niekorzystnej sytuacji. Sędziowie Sądów Arbitrażowych biegle posługują się językiem angielskim, niemieckim, polskim. Rozprawa może odbywać się bez tłumaczy.

Rozpoznanie sprawy w Sądzie Arbitrażowym jest znacznie szybsze niż w sądzie państwowym. Spory w sądzie państwowym często nie mogą być rozpoznane przez miesiące, a nawet lata ze względu na długie odwołania. W Sądzie Arbitrażowym „Spory gospodarcze” pozwy rozpatrywane są przez maksymalnie 2 miesiące. Jak również strony same mogą ustalić dogodne dla siebie miejsce oraz czas rozpoznania sporów - w siedzibie Sądu Arbitrażowego lub na sesji wyjazdowej.

Procedura rozpoznania spraw w sądzie arbitrażowym jest podobna do procedury sądu gospodarczego, aczkolwiek nie jest tak sformalizowana. Dlatego koszty sądowe w Sądzie Arbitrażowym „Spory gospodarcze” są o 20% niższe niż opłata skarbowa w państwowym sądzie gospodarczym.

Od czego rozpocząc Arbitraż

Aby rozpatrzyć spór w naszym Sądzie Arbitrażowym „Spory gospodarcze”, strony muszą podpisać umowę arbitrażową lub zawrzeć klauzulę arbitrażową w zawartej umowie, a także uiścić opłatę arbitrażową poczas wnoszenia pozwu.

Umowa o arbitraż może zostać podpisana zarówno przed, jak i po wystąpieniu z wnioskiem do sądu państwowego. Czyli nawet po złożeniu wniosku do państwowego sądu gospodarczego możesz wycofać pozew i wnieść go do Sądu Arbitrażowego „Spory gospodarcze”.

Jeśli chcesz uzyskać tytuł egzekucyjny 2-3 razy szybciej, uiścić niższą opłatę skarbową, jak również uzyskać prawo wyboru sędziego oraz gwarancję kwalifikowanego oraz obiektywnego rozpoznania sporu (bez prawa do odwołania się od decyzji), to skierowanie sporów do Sądu Arbitrażowego „Spory gospodarcze”  będzie uzasadnionym i opłacalnym krokiem dla Ciebie i Twoich klientów.

Nadal są pytania?