Prawa własności intelektualnej na Białorusi


Spory dotyczące własności intelektualnej, praw autorskich i IT na Białorusi.

Ochrona własności intelektualnej na Białorusi.

Ochrona własności intelektualnej na Białorusi zależy od rodzaju przedmiotu, który ma być chroniony. Możemy wyróżnic następujące grupy obiektów:

 • rezultaty działalności intelektualnej: dzieła nauki, literatury i sztuki; wykonania, fonogramy i organizacje radiowe i telewizyjne; wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe; osiągnięcia w zakresie selekcji; topografie układów scalonych; tajemnice produkcyjne (know-how); program komputerowe, bazy danych;
 • środki indywidualizacji uczestników obrotu cywilnego, towarów, utworów lub usług: nazwy handlowe; znaki towarowe i usługowe; oznaczenia geograficzne;
 • inne rezultaty działalności intelektualnej i środki indywidualizacji uczestników obrotu cywilnego, towary, dzieła lub usługi w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i innych aktach prawnych. Mogą to być stworzone filmy wideo, brendbuki, a nawet reklamy.

Niektóre przedmioty własności intelektualnej podlegają ochronie na Białorusi od momentu podjęcia specjalnej procedury – otrzymania patentu, rejestracji wzoru przemysłowego, rejestracji znaku towarowego itp. Inne przedmioty własności intelektualnej są chronione od momentu ich stworzenia, np. prawa autorskie do produktów informatycznych.

Spory z zakresu prawa autorskiego i IT na Białorusi.

O ochronę praw autorskich, w tym produktów informatycznych, należy zadbać jeszcze przed ich stworzeniem, zawierając odpowiednie umowy z autorami. Ponadto na Białorusi istnieje możliwość dobrowolnej rejestracji prawa autora, która stanowi podstawę w sporach, dotyczących autorstwa lub własności przedmiotu własności intelektualnej. Na podstawie takiej rejestracji można zawirać transakcje dotyczące praw autorskich. Rejestracja programów komputerowych w Republice Białorusi jest dokonywana przez Narodowe Centrum Własności Intelektualnej i jest brana pod uwagę przez sąd jako dowód autorstwa.

Jeśli jednak dojdzie do sporu w sądzie w sprawie ochrony prawa własności intelektualnej z zakresu IT-sporów, można wyróżnić następujące sposoby sądowej ochrony praw autorskich na Białorusi:

 • zabór przedmiotów materialnych, za pomocą których naruszone zostało prawo wyłączne, oraz przedmiotów materialnych powstałych w wyniku tego naruszenia;
 • obowiązkowa publikacja informacji o naruszeniu prawa wraz z określeniem, kto jest właścicielem naruszonego prawa;
 • żądanie wypłaty odszkodowania;
 • zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w wysokości do 2 250 000 zł;
 • roszczenie o zapłatę kar umownych i odszkodowań;
 • zaprzestanie użytkowania;
 • przymus przekazania przedmiotu prawa autorskiego;
 • konfiskata i zniszczenie podróbek;
 • w inny sposób przewidziany w Kodeksie cywilnym.

Wszelkie spory związane z własnością intelektualną na Białorusi są kierowane do Komisji Sądowej do spraw własności intelektualnej przy Sądzie Najwyższym Republiki Białoruś. Właściwość tego sądu jest wyłączna, tzn. nawet jeśli strony wyrażą na to zgodę, nie mogą przekazać sporu do innego sądu, w tym do sądu zagranicznego.

Kancelaria prawna Spory Gospodarcze sp. z o.o. pomoże określić zarówno sposób obrony przed naruszeniami, jak i zapewni wszelkie wsparcie sądowe w sporze o prawa autorskie. Mówimy biegle po polsku, co będzie sprzyjać przyjemnej i owocnej współpracy. Poza wsparciem sądowym w sporach dotyczących praw autorskich na Białorusi, kancelaria prawna Spory Gospodarcze świadczy pomoc w sporządzaniu umów dotyczących praw autorskich, przekazywaniu i obronie praw autorskich, znaków towarowych i znaków usługowych.

Kompleksowe usługi prawne w zakresie IT na Białorusi

Kancelaria prawna Spory Gospodarcze sp.z o.o. ma duże doświadczenie we wspieraniu firm z branży IT. Pomagamy w opracowaniu umów na stworzenie i przekazywanie produktów informatycznych, umów licencyjnych na Białorusi, a także zapewniamy doradztwo personalne dla biznesu informatycznego.

Umowa na stworzenie oprogramowania, strony, gry

Tworzenie stron internetowych według własnego projektu, tworzenie gier komputerowych według własnego pomysłu, a także modyfikowanie istniejącego oprogramowania przez osoby trzecie wymaga rejestracji prawnej. Zawierając umowę o stworzenie przedmiotu prawa autorskiego w dziedzinie informatyki, należy ustalić:

 • przedmiot: należy opisać jak najbardziej szczegółowo wszystkie funkcje przyszłego oprogramowania, strukturę, zawartość, wygląd, język programowania, bazy danych itp. Jest to wymóg nie tylko w prawie białoruskim, ale także międzynarodowym;
 • należy podać autora, prawa osobiste autora, kolejność i zakres przeniesienia praw autorskich;
 • określić zasięg wsparcia (usuwanie błędów, obsługa techniczna, szkolenie, modyfikacja, regulacja);
 • wynagrodzenie;
 • warunki, gwarancja, odpowiedzialność, poufność;
 • obowiązujące prawo, właściwy sąd.

Umowy licencyjne

Prawo do korzystania z przedmiotu własności intelektualnej na produktach informatycznych na Białorusi może być przyznane na podstawie umowy licencyjnej.

Możemy opracować licencję wyłączną lub niewyłączną. Obie te licencje dają licencjobiorcy prawo do korzystania z przedmiotu własności intelektualnej. Jednak w przypadku licencji niewyłącznej licencjodawca może również przyznać takie prawo innym podmiotom. Licencja wyłączna oznacza, że tylko licencjobiorca może korzystać z programu komputerowego. Jeśli licencjobiorca przekaże prawo do własności intelektualnej, konieczne będzie zawarcie umowy sublicencyjnej. Prawa przekazywane w takiej umowie nie mogą być szersze niż prawa przyznane licencjobiorcy na podstawie umowy licencyjnej.

W wielu krajach świata licencja może zostać cofnięta. Na Białorusi licencjodawcy nie mają takiego prawa. Przy zawieraniu umowy licencyjnej na Białorusi w dziedzinie informatyki należy określić conajmniej następujące warunki:

 • Przedmiot umowy
 • Zakres praw licencjobiorcy
 • Okres ważności licencji
 • Terytorium działania licencji na program komputerowy
 • Wartość
 • Warunki przekazania praw na następców prawnych licencji
 • Obowiązujące prawo

Działalność na polecenie pracodawcy

Produktem pracy na polecenie pracodawcy jest program stworzony przez programistę IT na polecenie pracodawcy, w zakresie jego obowiązków, określonych w umowie o pracę.

Aby ominąć spory między programistą a pracodawcą co do tego, w jakim czasie był stworzony program – przez pracownika w czasie pracy, albo przez pracownika w jego wolnym czasie, pracodawca musi jasno uregulować działania pracownika IT.

Dokumentami, które mogą sformalizować tworzenie programu komputerowego na Białorusi, są umowa o pracę, opis stanowiska pracy, wykaz prac, zlecenie opracowania projektu oraz umowa z pracownikiem o podziale praw między autorem i pracodawcę. Lista ta nie jest wyczerpująca i nie jest obowiązkowa. Ilość dokumentacji wymagana na Białorusi zależy od charakteru zadania powierzonego programiście. Należy pamiętać, że twórcą utworu zawsze pozostanie osoba i to ona będzie właścicielem osobistych praw niemajątkowych, nawet w przypadku przekaznia wyłącznych praw do utworu przez takie osoby. Jednak niektóre prawa niemajątkowe na Białorusi mogą być ograniczone przez pracodawcę (prawo do wizerunku, prawo do wycofania utworu, prawo do zmiany utworu). Inne prawa zawsze pozostają przy autorze (prawo do autorstwa, prawo do nazwiska).

Zakup strony internetowej, oprogramowania

Dokonując tej transakcji, należy zastrzec:

 • Przedmiot, wartość i warunki przekazania.
 • Procedura przekazywania obiektu transakcji i kluczów dostępu.
 • Kolejność przenoszenia praw własności właściciela, w tym praw wyłącznych i niewyłącznych.
 • Zdefiniowanie samego autora i zakresu jego praw.
 • Prawa do nazwy domeny, znaku towarowego, jeśli taki istnieje, a także sprawdzić właścicieli praw do całej zawartości strony.
 • Odpowiedzialność stron, właściwość sądu, prawo właściwe.

Zakres kompetencji Kancelarii prawnej Spory Gospodarcze sp.z o.o.

Wspieramy naszych klientów:

 • w sporach dotyczących znaków towarowych i usługowych;
 • spory patentowe;
 • spory dotyczące nieuprawnionego użycia oprogramowania;
 • spory dotyczące jakości wykonanej pracy;
 • spory dotyczące nielegalnego wykorzystania nazw domen, poczty elektronicznej;
 • spory związane z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem lub nieważnością umów;
 • spory w zakresie praw autorskich itp.

Usługi doradcze

 • Sporządzanie umów związanych z ustanowieniem i korzystaniem z własności intelektualnej na Białorusi;
 • Sporządzanie umów o zachowaniu poufności;
 • Obrona strony umów dystrybucyjnych, w tym wpisanie znaków towarowych do rejestru celnego przedmiotów własności intelektualnej;
 • Ochrona pracodawcy w związku z tworzeniem przez pracowników oprogramowania.
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej na Białorusi.
 • Negocjacje, w tym mediacje, w celu poufnego rozwiązania konfliktu w sferze IT.

Rejestracja własności intelektualnej

 • rejestracja znaków towarowych na Białorusi;
 • rejestracja patentów na Białorusi;
 • rejestracja nazw domeny na Białorusi;
 • weryfikacja znaków towarowych pod kątem podobieństwa itp.
 • rejestracja programów komputerowych w Republice Białorusi przez Narodowe Centrum Własności Intelektualnej

Mówimy biegle po polsku i możemy zapewnić Ci najwyższy poziom usług w zakresie IT na Białorusi.

Zamów bezpłatną rozmowę, a nasi specjaliści doradzą Ci w każdej kwestii prawnej dotyczącej Twojej firmy

Nadal są pytania?